Markaðsfréttir
  Útgefendur
  Fréttaflokkar
  Leit
  Vefur Kauphallar
  English version
    
Fyrirtækjalisti > Nýjustu fréttir > Fréttir á ákveðnum degi > Fréttir frá tímabili
Prentvæn útgáfa
LTSJ
Líftæknisjóðurinn - 6 mánaða uppgjör 2005   12.8.2005 16:07:45
Flokkur: Afkomufréttir      Íslenska
 Líftæknisjóðurinn 06 2005.pdf
Helstu þættir uppgjörs eru:

Frétt leiðrétt - Tafla með lykil tölum leiðrétt

 

Helstu þættir uppgjörs eru:

ü        Tap til lækkunar á eigin fé Líftæknisjóðsins hf. var 51.7 millj.kr. samanborið við 13.7 millj.kr. á fyrsta ársfjórðung 2005.

ü        Innleyst tap uppgjörstímabilsins er 15.4 samanborið við 4.7 millj.kr. tap í uppgjöri fyrsta ársfjórðungs 2005.

ü        Óinnleyst gengistap 36.3 millj.kr. samanborið við 8.9 millj.kr. tap á fyrsta ársfjórðungi 2005.

ü        Heildareignir sjóðsins í lok uppgjörstímabilsins eru 420 millj.kr.

ü        Eigið fé sjóðsins er 272.4 millj.kr. og hefur lækkað úr 310.4 millj.kr. í lok fyrsta ársfjórðungs 2005

ü        Handbært fé lækkar um 4.9 millj.kr. og er 478 þús.kr. í lok uppgjörstímabilsins.

 

Rekstrar- og efnahagsreikningur. 

Helstu skýringar á rekstrarreikningi eru vaxtatekjur sem er af lánum Líftæknisjóðins  til BioStratum en þeim lánum hefur verið breytt í hlutafé á tímabilinu.   Gengismunur er vegna fyrrgreindra lána sem og skulda sjóðsins. 

 

Í efnahagsreikningi ber að skýra aukningu hlutabréfa sem er einkum tilkomin vegna breytingu lána í hlutafé í BioStratum.  Vegna breytingu lána í hlutafé lækkar liðurinn ýmsar kröfur.  Eiginfjár og skuldamegin í efnahagsreikningi er aukning skulda sem átti sér stað á öðrum ársfjórðungi ársins.  Heildareignir hafa lækkað að verðmæti undanfarin ár og í þessu efni er vísað til tilkynningar til Kauphallarinnar í tengslum við ársuppgjör 2004. 

 

Helsta breyting í árshlutareikningi fyrsta og annars ársfjórðungs er aukin niðursfærsla eigna (skýring 5) sem er gerð þrátt fyrir ötula og markvissa umbreytingarvinnu helstu eigna eins og síðar verður vikið að.  Fyrri tilkynningar hafa íterkað þá áhættu sem fylgir fjárfestingum í óskráðum framtaksfyrirtækjum og sú áhætta er engu minni nú en áður.  Jákvæðir áfangar og væntingar sem voru forsenda lækkunar niðurfærslu árið 2003 hafa ekki gengið eftir.

 

Heildarskuldir Líftæknisjóðsins námu 147.5 millj.k. að mestum hluta við einn af viðskiptabönkunum.  Viðræður hafa átt sér stað við viðskiptabankann en enn sem komið er hafa samningsaðilar ekki náð samkomulagi þar um.  Lán sjóðsins eru að mestu í erl. mynt.

 

 

 

Samanburður við fyrri uppgjör er meðf. og sýnir glöggt þróun lykilstærða í rekstri og efnahag.

 

Rekstrarreikningur

6 mán. 2005

6 mán. 2004

3 mán. 2005

ársuppg. 2004

9 mán. 2004

Vaxtatekjur

        1.474.440

        1.830.348    

           750.910    

        2.607.223    

        2.340.929

Aðrar tekjur

                    - 

           450.000    

                    -      

        1.080.000    

           750.000

Tap af sölu hlutabréfa

                    - 

                    -      

                    -      

-393.939

-393.939

Vaxtagjöld

-4.275.036

-3.298.931

-1.586.916

-5.688.146

-4.823.260

Gengismunur

-4.552.533

-1.305.608

           639.670    

      11.220.537    

           729.760

Hreinar rekstrartekjur

-7.353.129

-2.324.191

-196.336

        8.825.675    

-1.396.510

 

 

 

 

 

 

Rekstrargjöld

        8.057.831 

        8.547.897    

        4.526.234    

      16.715.608    

      12.634.615

 

 

 

 

 

 

Innleystur hagnaður/tap ársins

-15.410.960

-10.872.088

-4.722.570

-7.889.933

-14.031.125

 

 

 

 

 

 

Óinnleyst (gengistap) - hagnaður

-36.318.064

      24.239.671    

-8.984.573

-164.920.306

-2.783.175

 

 

 

 

 

 

Hagnaður/tap flutt á eigið fé

-51.729.024

      13.367.583    

-13.707.143

-172.810.239

-16.814.300

 

 

 

 

 

 

Efnahagsreikningur (helstu stærðir)

6 mán. 2005

6 mán. 2004

3 mán. 2005

ársuppg. 2004

9 mán. 2004

Hlutabréf

    418.760.191 

    580.394.836    

    381.250.286    

    390.234.859    

    552.371.990

Handbært fé

           478.243

        1.585.928    

        1.751.122    

        5.475.985    

        2.498.092

 

 

 

 

 

 

Eigið fé

    272.446.951

    510.353.797    

    310.468.832    

    324.175.975    

    480.171.914

Skuldir

    147.558.595

    115.529.597    

    116.866.995    

    115.312.351    

    115.073.762

Eigið fé og skuldir samtals

    420.005.546

    625.883.394    

    427.335.827    

    439.488.326    

    595.245.676

 

 

 

 

 

 

Sjóðsstreymi

6 mán. 2005

6 mán. 2004

3 mán. 2005

ársuppg. 2004

9 mán. 2004

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

-      4.997.742

           795.679    

-3.724.863

        4.685.736    

        1.707.843

Handbært fé í ársbyrjun

        5.475.985

           790.249    

        5.475.985    

           790.249    

           790.249

Handbært fé í árslok

           478.243

        1.585.928    

        1.751.122    

        5.475.985    

        2.498.092

 

 

Einstakar eignir í eignasafni sjóðsins.

Í fyrri tilkynningum hefur verið sagt frá stöðu einstakra félaga í eignasafni Líftæknisjóðsins sem og áhættu samfara óskráðum framtakseignum og var m.a. farið yfir slíkt í ræðu formanns á aðalfundi þann 12. apríl s.l.  Það sem er markverðast í þessu uppgjöri er að stærstu eignirnar eru í umbreytingum og með mun ákveðnari hætti en áður.

 

Þannig hefur stærsta eignin (sbr. skýringu 5 í árshlutareikningi) BioStratum verið í umbreytingu frá apríl s.l.  Þá tóku stærstu eignaraðilarnir að sér að leiða fjármögnun samhliða umbreytingu sem miðar að lækkun kostnaðar og almennu mati á hvar mætti auka verðmæti lyfjakandidata félagsins og þar með leita allra leiða til að snúa stöðu félagsins til hins betra.  Félagið er fjármagnað til a.m.k. næstu 12 mánaða.  -  Líftæknisjóðurinn hafði ítrekað lagt til að félagið væri tekið til umbreytinga með þeim hætti sem nú hefur verið gert.  Gott samstarf er milli fjárfesta um þá umbreytingu sem nú er í gangi.  Niðurstöður slíkra umbreytinga taka oft tíma og á þessari stundu er alls óvíst hvernig til mun takast.  -  Ný fjármögnun BioStratum, breyting lána í hlutafé o.fl. þýðir að eignarhlutur hefur minnkað úr 6.51% í 4.41% sbr. skýringu 5 í árshlutareikningi Líftæknisjóðsins.  Fyrrgreind fjármögnun BioStratum er með skilyrtum samningi (Term Sheet) að amerískri fyrirmynd þar sem fjárfestar njóta margskonar verndar m.a. gegn frekari þynningu auk þess að ákvæði eru um svokölluð “Tag along” og “Drag Along” auk margskonar fleiri ákvæða sem eru vel þekkt í Ameríku en ekki svo mjög hérlendis. 

 

Næst stærsta eign sjóðsins, Prokaria fór í gegnum umbreytingu seinni hluta s.l. vetrar eins og kom fram í ræðu formanns á aðalfundi þann 12. apríl s.l.  Þrátt fyrir þokklegan fjárhagslegan styrk var gripið til harkalegra umbreytinga.  Móðurfélagið, Prokaria BV er staðsett í Hollandi og unnið er að flutningi eignarhaldsins til Íslands.

 

Aðrar eignir eru í sífelldum umbreytingum og eins og með framtaksfyrirtæki þá eru þau í sífelldu kapphlaupi um fjármagn, styrki, samninga, o.s.frv.

 

Framtíðarhorfur.

Í ræðu formanns á aðalfundi þann 12. apríl s.l., var rætt um fjárhagslega stöðu Líftæknisjóðins sem og skuldastöðu hans og þær áhættur sem hafa verið ítrekaðar í fyrri ræðum og tilkynningum til Kauphallarinnar.  Áður ítrekuð áhætta um fjárfestingar í óskráðum verðbréfum er enn og aftur ítrekuð.  Sjóðurinn hefur fengið rekstrarfjármögnun til þessa.  Sjóðurinn hefur tekið upp viðræður við lánveitendur um áframhaldandi fjármögnun og verður reynt að ná samkomulagi þó slíkt sé ekki fyrirliggjandi þegar þessi tilkynning er gerð. 

 

Afskráning Líftæknisjóðins

Á aðalfundi Líftæknisjóðsins þann 12. apríl s.l. var kynnt með ítarlegum hætti fyrirætlun stjórnar að óska eftir afskráningu úr Kauphöll Íslands.  Í kjölfar aðalfundarins var beiðni um afskráning send til Kauphallarinnar.  Beiðnin var samþykkt sbr. tilkynningu á vefsíðu Kauphallarinnar en þar segir “Kauphöll Íslands hefur samþykkt fram komna beiðni stjórnar Líftæknisjóðsins hf. um afskráningu hlutabréfa félagsins af Aðallista. Félagið verður afskráð eftir lokun viðskiptakerfisins föstudagsins 30.september 2005. Afskráningin er gerð með vísan til liðar 7.5.2 í reglum fyrir útgefendur verðbréfa í Kauphöll Íslands hf.  -  Markaðsvirði Líftæknisjóðsins í lok uppgjörstímabilsins og m.v. útistandandi hlutafé á þeim tíma er  186 millj.kr.

 

Nánari upplýsingar veitir framkvæmdarstjóri Líftæknisjóðsins hf. í síma 517-3280. 

 

Meðfylgjandi er árshlutareikningurinn í heild sinni (pdf) sem og töflureiknir sem er hluti þessarar tilkynningar.  Tvö eintök ársreiknings verða send Kauphöllinni í kjölfar þessarar birtingar.

 

 


Til baka