Markasfrttir
  tgefendur
  Frttaflokkar
  Leit
  Vefur Kauphallar
  English version
    
Fyrirtkjalisti > Njustu frttir > Frttir kvenum degi > Frttir fr tmabili
Prentvn tgfa
LTSJ
Lftknisjurinn - 6 mnaa uppgjr 2005   12.8.2005 16:07:45
Flokkur: Afkomufrttir      slenska
 Lftknisjurinn 06 2005.pdf
Helstu þættir uppgjörs eru:

Frétt leiðrétt - Tafla með lykil tölum leiðrétt

 

Helstu þættir uppgjörs eru:

ü        Tap til lækkunar á eigin fé Líftæknisjóðsins hf. var 51.7 millj.kr. samanborið við 13.7 millj.kr. á fyrsta ársfjórðung 2005.

ü        Innleyst tap uppgjörstímabilsins er 15.4 samanborið við 4.7 millj.kr. tap í uppgjöri fyrsta ársfjórðungs 2005.

ü        Óinnleyst gengistap 36.3 millj.kr. samanborið við 8.9 millj.kr. tap á fyrsta ársfjórðungi 2005.

ü        Heildareignir sjóðsins í lok uppgjörstímabilsins eru 420 millj.kr.

ü        Eigið fé sjóðsins er 272.4 millj.kr. og hefur lækkað úr 310.4 millj.kr. í lok fyrsta ársfjórðungs 2005

ü        Handbært fé lækkar um 4.9 millj.kr. og er 478 þús.kr. í lok uppgjörstímabilsins.

 

Rekstrar- og efnahagsreikningur. 

Helstu skýringar á rekstrarreikningi eru vaxtatekjur sem er af lánum Líftæknisjóðins  til BioStratum en þeim lánum hefur verið breytt í hlutafé á tímabilinu.   Gengismunur er vegna fyrrgreindra lána sem og skulda sjóðsins. 

 

Í efnahagsreikningi ber að skýra aukningu hlutabréfa sem er einkum tilkomin vegna breytingu lána í hlutafé í BioStratum.  Vegna breytingu lána í hlutafé lækkar liðurinn ýmsar kröfur.  Eiginfjár og skuldamegin í efnahagsreikningi er aukning skulda sem átti sér stað á öðrum ársfjórðungi ársins.  Heildareignir hafa lækkað að verðmæti undanfarin ár og í þessu efni er vísað til tilkynningar til Kauphallarinnar í tengslum við ársuppgjör 2004. 

 

Helsta breyting í árshlutareikningi fyrsta og annars ársfjórðungs er aukin niðursfærsla eigna (skýring 5) sem er gerð þrátt fyrir ötula og markvissa umbreytingarvinnu helstu eigna eins og síðar verður vikið að.  Fyrri tilkynningar hafa íterkað þá áhættu sem fylgir fjárfestingum í óskráðum framtaksfyrirtækjum og sú áhætta er engu minni nú en áður.  Jákvæðir áfangar og væntingar sem voru forsenda lækkunar niðurfærslu árið 2003 hafa ekki gengið eftir.

 

Heildarskuldir Líftæknisjóðsins námu 147.5 millj.k. að mestum hluta við einn af viðskiptabönkunum.  Viðræður hafa átt sér stað við viðskiptabankann en enn sem komið er hafa samningsaðilar ekki náð samkomulagi þar um.  Lán sjóðsins eru að mestu í erl. mynt.

 

 

 

Samanburður við fyrri uppgjör er meðf. og sýnir glöggt þróun lykilstærða í rekstri og efnahag.

 

Rekstrarreikningur

6 mán. 2005

6 mán. 2004

3 mán. 2005

ársuppg. 2004

9 mán. 2004

Vaxtatekjur

        1.474.440

        1.830.348    

           750.910    

        2.607.223    

        2.340.929

Aðrar tekjur

                    - 

           450.000    

                    -      

        1.080.000    

           750.000

Tap af sölu hlutabréfa

                    - 

                    -      

                    -      

-393.939

-393.939

Vaxtagjöld

-4.275.036

-3.298.931

-1.586.916

-5.688.146

-4.823.260

Gengismunur

-4.552.533

-1.305.608

           639.670    

      11.220.537    

           729.760

Hreinar rekstrartekjur

-7.353.129

-2.324.191

-196.336

        8.825.675    

-1.396.510

 

 

 

 

 

 

Rekstrargjöld

        8.057.831 

        8.547.897    

        4.526.234    

      16.715.608    

      12.634.615

 

 

 

 

 

 

Innleystur hagnaður/tap ársins

-15.410.960

-10.872.088

-4.722.570

-7.889.933

-14.031.125

 

 

 

 

 

 

Óinnleyst (gengistap) - hagnaður

-36.318.064

      24.239.671    

-8.984.573

-164.920.306

-2.783.175

 

 

 

 

 

 

Hagnaður/tap flutt á eigið fé

-51.729.024

      13.367.583    

-13.707.143

-172.810.239

-16.814.300

 

 

 

 

 

 

Efnahagsreikningur (helstu stærðir)

6 mán. 2005

6 mán. 2004

3 mán. 2005

ársuppg. 2004

9 mán. 2004

Hlutabréf

    418.760.191 

    580.394.836    

    381.250.286    

    390.234.859    

    552.371.990

Handbært fé

           478.243

        1.585.928    

        1.751.122    

        5.475.985    

        2.498.092

 

 

 

 

 

 

Eigið fé

    272.446.951

    510.353.797    

    310.468.832    

    324.175.975    

    480.171.914

Skuldir

    147.558.595

    115.529.597    

    116.866.995    

    115.312.351    

    115.073.762

Eigið fé og skuldir samtals

    420.005.546

    625.883.394    

    427.335.827    

    439.488.326    

    595.245.676

 

 

 

 

 

 

Sjóðsstreymi

6 mán. 2005

6 mán. 2004

3 mán. 2005

ársuppg. 2004

9 mán. 2004

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

-      4.997.742

           795.679    

-3.724.863

        4.685.736    

        1.707.843

Handbært fé í ársbyrjun

        5.475.985

           790.249    

        5.475.985    

           790.249    

           790.249

Handbært fé í árslok

           478.243

        1.585.928    

        1.751.122    

        5.475.985    

        2.498.092

 

 

Einstakar eignir í eignasafni sjóðsins.

Í fyrri tilkynningum hefur verið sagt frá stöðu einstakra félaga í eignasafni Líftæknisjóðsins sem og áhættu samfara óskráðum framtakseignum og var m.a. farið yfir slíkt í ræðu formanns á aðalfundi þann 12. apríl s.l.  Það sem er markverðast í þessu uppgjöri er að stærstu eignirnar eru í umbreytingum og með mun ákveðnari hætti en áður.

 

Þannig hefur stærsta eignin (sbr. skýringu 5 í árshlutareikningi) BioStratum verið í umbreytingu frá apríl s.l.  Þá tóku stærstu eignaraðilarnir að sér að leiða fjármögnun samhliða umbreytingu sem miðar að lækkun kostnaðar og almennu mati á hvar mætti auka verðmæti lyfjakandidata félagsins og þar með leita allra leiða til að snúa stöðu félagsins til hins betra.  Félagið er fjármagnað til a.m.k. næstu 12 mánaða.  -  Líftæknisjóðurinn hafði ítrekað lagt til að félagið væri tekið til umbreytinga með þeim hætti sem nú hefur verið gert.  Gott samstarf er milli fjárfesta um þá umbreytingu sem nú er í gangi.  Niðurstöður slíkra umbreytinga taka oft tíma og á þessari stundu er alls óvíst hvernig til mun takast.  -  Ný fjármögnun BioStratum, breyting lána í hlutafé o.fl. þýðir að eignarhlutur hefur minnkað úr 6.51% í 4.41% sbr. skýringu 5 í árshlutareikningi Líftæknisjóðsins.  Fyrrgreind fjármögnun BioStratum er með skilyrtum samningi (Term Sheet) að amerískri fyrirmynd þar sem fjárfestar njóta margskonar verndar m.a. gegn frekari þynningu auk þess að ákvæði eru um svokölluð “Tag along” og “Drag Along” auk margskonar fleiri ákvæða sem eru vel þekkt í Ameríku en ekki svo mjög hérlendis. 

 

Næst stærsta eign sjóðsins, Prokaria fór í gegnum umbreytingu seinni hluta s.l. vetrar eins og kom fram í ræðu formanns á aðalfundi þann 12. apríl s.l.  Þrátt fyrir þokklegan fjárhagslegan styrk var gripið til harkalegra umbreytinga.  Móðurfélagið, Prokaria BV er staðsett í Hollandi og unnið er að flutningi eignarhaldsins til Íslands.

 

Aðrar eignir eru í sífelldum umbreytingum og eins og með framtaksfyrirtæki þá eru þau í sífelldu kapphlaupi um fjármagn, styrki, samninga, o.s.frv.

 

Framtíðarhorfur.

Í ræðu formanns á aðalfundi þann 12. apríl s.l., var rætt um fjárhagslega stöðu Líftæknisjóðins sem og skuldastöðu hans og þær áhættur sem hafa verið ítrekaðar í fyrri ræðum og tilkynningum til Kauphallarinnar.  Áður ítrekuð áhætta um fjárfestingar í óskráðum verðbréfum er enn og aftur ítrekuð.  Sjóðurinn hefur fengið rekstrarfjármögnun til þessa.  Sjóðurinn hefur tekið upp viðræður við lánveitendur um áframhaldandi fjármögnun og verður reynt að ná samkomulagi þó slíkt sé ekki fyrirliggjandi þegar þessi tilkynning er gerð. 

 

Afskráning Líftæknisjóðins

Á aðalfundi Líftæknisjóðsins þann 12. apríl s.l. var kynnt með ítarlegum hætti fyrirætlun stjórnar að óska eftir afskráningu úr Kauphöll Íslands.  Í kjölfar aðalfundarins var beiðni um afskráning send til Kauphallarinnar.  Beiðnin var samþykkt sbr. tilkynningu á vefsíðu Kauphallarinnar en þar segir “Kauphöll Íslands hefur samþykkt fram komna beiðni stjórnar Líftæknisjóðsins hf. um afskráningu hlutabréfa félagsins af Aðallista. Félagið verður afskráð eftir lokun viðskiptakerfisins föstudagsins 30.september 2005. Afskráningin er gerð með vísan til liðar 7.5.2 í reglum fyrir útgefendur verðbréfa í Kauphöll Íslands hf.  -  Markaðsvirði Líftæknisjóðsins í lok uppgjörstímabilsins og m.v. útistandandi hlutafé á þeim tíma er  186 millj.kr.

 

Nánari upplýsingar veitir framkvæmdarstjóri Líftæknisjóðsins hf. í síma 517-3280. 

 

Meðfylgjandi er árshlutareikningurinn í heild sinni (pdf) sem og töflureiknir sem er hluti þessarar tilkynningar.  Tvö eintök ársreiknings verða send Kauphöllinni í kjölfar þessarar birtingar.

 

 

Prentvn tgfa
LTSJ
Lftknisjurinn - 6 mnaa uppgjr 2005   12.8.2005 15:50:24
Flokkur: Afkomufrttir      slenska
 Lftknisjurinn 06 2005.pdf
essi frtt hefur veri leirtt
Helstu ttir uppgjrs eru:

Helstu ttir uppgjrs eru:

        Tap til lkkunar eigin f Lftknisjsins hf. var 51.7 millj.kr. samanbori vi 13.7 millj.kr. fyrsta rsfjrung 2005.

        Innleyst tap uppgjrstmabilsins er 15.4 samanbori vi 4.7 millj.kr. tap uppgjri fyrsta rsfjrungs 2005.

        innleyst gengistap 36.3 millj.kr. samanbori vi 8.9 millj.kr. tap fyrsta rsfjrungi 2005.

        Heildareignir sjsins lok uppgjrstmabilsins eru 420 millj.kr.

        Eigi f sjsins er 272.4 millj.kr. og hefur lkka r 310.4 millj.kr. lok fyrsta rsfjrungs 2005

        Handbrt f lkkar um 4.9 millj.kr. og er 478 s.kr. lok uppgjrstmabilsins.

Rekstrar- og efnahagsreikningur.

Helstu skringar rekstrarreikningi eru vaxtatekjur sem er af lnum Lftknisjins til BioStratum en eim lnum hefur veri breytt hlutaf tmabilinu. Gengismunur er vegna fyrrgreindra lna sem og skulda sjsins.

 

efnahagsreikningi ber a skra aukningu hlutabrfa sem er einkum tilkomin vegna breytingu lna hlutaf BioStratum. Vegna breytingu lna hlutaf lkkar liurinn msar krfur. Eiginfjr og skuldamegin efnahagsreikningi er aukning skulda sem tti sr sta rum rsfjrungi rsins. Heildareignir hafa lkka a vermti undanfarin r og essu efni er vsa til tilkynningar til Kauphallarinnar tengslum vi rsuppgjr 2004.

 

Helsta breyting rshlutareikningi fyrsta og annars rsfjrungs er aukin niursfrsla eigna (skring 5) sem er ger rtt fyrir tula og markvissa umbreytingarvinnu helstu eigna eins og sar verur viki a. Fyrri tilkynningar hafa terka httu sem fylgir fjrfestingum skrum framtaksfyrirtkjum og s htta er engu minni n en ur. Jkvir fangar og vntingar sem voru forsenda lkkunar niurfrslu ri 2003 hafa ekki gengi eftir.

 

Heildarskuldir Lftknisjsins nmu 147.5 millj.k. a mestum hluta vi einn af viskiptabnkunum. Virur hafa tt sr sta vi viskiptabankann en enn sem komi er hafa samningsailar ekki n samkomulagi ar um. Ln sjsins eru a mestu erl. mynt.

 

 

 

Samanburur vi fyrri uppgjr er mef. og snir glggt run lykilstra rekstri og efnahag.

 

Rekstrarreikningur

6 mn. 2005

6 mn. 2004

3 mn. 2005

rsuppg. 2004

9 mn. 2004

Vaxtatekjur

723.530

1.830.348

750.910

2.607.223

2.340.929

Arar tekjur

-

450.000

-

1.080.000

750.000

Tap af slu hlutabrfa

-

-

-

-393.939

-393.939

Vaxtagjld

-2.688.120

-3.298.931

-1.586.916

-5.688.146

-4.823.260

Gengismunur

-5.192.203

-1.305.608

639.670

11.220.537

729.760

Hreinar rekstrartekjur

-7.156.793

-2.324.191

-196.336

8.825.675

-1.396.510

 

 

 

 

 

 

Rekstrargjld

3.531.597

8.547.897

4.526.234

16.715.608

12.634.615

 

 

 

 

 

 

Innleystur hagnaur/tap rsins

-10.688.390

-10.872.088

-4.722.570

-7.889.933

-14.031.125

 

 

 

 

 

 

innleyst (gengistap) - hagnaur

-27.333.491

24.239.671

-8.984.573

-164.920.306

-2.783.175

 

 

 

 

 

 

Hagnaur/tap flutt eigi f

-38.021.881

13.367.583

-13.707.143

-172.810.239

-16.814.300

 

 

 

 

 

 

Efnahagsreikningur (helstu strir)

6 mn. 2005

6 mn. 2004

3 mn. 2005

rsuppg. 2004

9 mn. 2004

Hlutabrf

418.760.191

580.394.836

381.250.286

390.234.859

552.371.990

Handbrt f

478.243

1.585.928

1.751.122

5.475.985

2.498.092

 

 

 

 

 

 

Eigi f

272.446.951

510.353.797

310.468.832

324.175.975

480.171.914

Skuldir

147.558.595

115.529.597

116.866.995

115.312.351

115.073.762

Eigi f og skuldir samtals

420.005.546

625.883.394

427.335.827

439.488.326

595.245.676

 

 

 

 

 

 

Sjsstreymi

6 mn. 2005

6 mn. 2004

3 mn. 2005

rsuppg. 2004

9 mn. 2004

Hkkun (lkkun) handbru f

- 4.997.742

795.679

-3.724.863

4.685.736

1.707.843

Handbrt f rsbyrjun

5.475.985

790.249

5.475.985

790.249

790.249

Handbrt f rslok

478.243

1.585.928

1.751.122

5.475.985

2.498.092

 

 

 

 

 

 

Arsemi eiginfjr

 

 

 

 

 

Eiginfjrhlutfall

 

 

 

 

 

Markaasviri lok hvers tmabils

 

 

 

 

 

 

 

Einstakar eignir eignasafni sjsins.

fyrri tilkynningum hefur veri sagt fr stu einstakra flaga eignasafni Lftknisjsins sem og httu samfara skrum framtakseignum og var m.a. fari yfir slkt ru formanns aalfundi ann 12. aprl s.l. a sem er markverast essu uppgjri er a strstu eignirnar eru umbreytingum og me mun kvenari htti en ur.

 

annig hefur strsta eignin (sbr. skringu 5 rshlutareikningi) BioStratum veri umbreytingu fr aprl s.l. tku strstu eignarailarnir a sr a leia fjrmgnun samhlia umbreytingu sem miar a lkkun kostnaar og almennu mati hvar mtti auka vermti lyfjakandidata flagsins og ar me leita allra leia til a sna stu flagsins til hins betra. Flagi er fjrmagna til a.m.k. nstu 12 mnaa. - Lftknisjurinn hafi treka lagt til a flagi vri teki til umbreytinga me eim htti sem n hefur veri gert. Gott samstarf er milli fjrfesta um umbreytingu sem n er gangi. Niurstur slkra umbreytinga taka oft tma og essari stundu er alls vst hvernig til mun takast. - N fjrmgnun BioStratum, breyting lna hlutaf o.fl. ir a eignarhlutur hefur minnka r 6.51% 4.41% sbr. skringu 5 rshlutareikningi Lftknisjsins. Fyrrgreind fjrmgnun BioStratum er me skilyrtum samningi (Term Sheet) a amerskri fyrirmynd ar sem fjrfestar njta margskonar verndar m.a. gegn frekari ynningu auk ess a kvi eru um svokllu Tag along og Drag Along auk margskonar fleiri kva sem eru vel ekkt Amerku en ekki svo mjg hrlendis.

 

Nst strsta eign sjsins, Prokaria fr gegnum umbreytingu seinni hluta s.l. vetrar eins og kom fram ru formanns aalfundi ann 12. aprl s.l. rtt fyrir okklegan fjrhagslegan styrk var gripi til harkalegra umbreytinga. Murflagi, Prokaria BV er stasett Hollandi og unni er a flutningi eignarhaldsins til slands.

 

Arar eignir eru sfelldum umbreytingum og eins og me framtaksfyrirtki eru au sfelldu kapphlaupi um fjrmagn, styrki, samninga, o.s.frv.

 

Framtarhorfur.

ru formanns aalfundi ann 12. aprl s.l., var rtt um fjrhagslega stu Lftknisjins sem og skuldastu hans og r httur sem hafa veri trekaar fyrri rum og tilkynningum til Kauphallarinnar. ur treku htta um fjrfestingar skrum verbrfum er enn og aftur treku. Sjurinn hefur fengi rekstrarfjrmgnun til essa. Sjurinn hefur teki upp virur vi lnveitendur um framhaldandi fjrmgnun og verur reynt a n samkomulagi slkt s ekki fyrirliggjandi egar essi tilkynning er ger.

 

Afskrning Lftknisjins

aalfundi Lftknisjsins ann 12. aprl s.l. var kynnt me tarlegum htti fyrirtlun stjrnar a ska eftir afskrningu r Kauphll slands. kjlfar aalfundarins var beini um afskrning send til Kauphallarinnar. Beinin var samykkt sbr. tilkynningu vefsu Kauphallarinnar en ar segir Kauphll slands hefur samykkt fram komna beini stjrnar Lftknisjsins hf. um afskrningu hlutabrfa flagsins af Aallista. Flagi verur afskr eftir lokun viskiptakerfisins fstudagsins 30.september 2005. Afskrningin er ger me vsan til liar 7.5.2 reglum fyrir tgefendur verbrfa Kauphll slands hf. - Markasviri Lftknisjsins lok uppgjrstmabilsins og m.v. tistandandi hlutaf eim tma er 186 millj.kr.

 

Nnari upplsingar veitir framkvmdarstjri Lftknisjsins hf. sma 517-3280.

 

Mefylgjandi er rshlutareikningurinn heild sinni (pdf) sem og tflureiknir sem er hluti essarar tilkynningar. Tv eintk rsreiknings vera send Kauphllinni kjlfar essarar birtingar.

 

 


Til baka